GIRLS SHOWCASE – SAT 29 JULY 2023 LATROBE SPORTS STADIUM